Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste 11083075
odwiedzajcym

wtorek 1 grudnia 2015

PORADNIK MEDYCZNY > Inne > Leki

Antybiotyki

Antybiotyki s lekami przeciwbakteryjnymi, ktre maj za zadanie niszczy bakterie chorobotwrcze lub hamowa ich wzrost. Nie dziaaj natomiast na komrki naszego organizmu.
Odkrycie pierwszego antybiotyku tj. penicyliny przez brytyjskiego bakteriologa sir Aleksandra Fleminga w 1928 r., a nastpnie wdroenie jej do produkcji na masow skal stao si momentem przeomowym w leczeniu infekcji. Kilka dni terapii tym antybiotykiem byo wystarczajce do wyleczenia anginy czy zapalenia puc. Z czasem jednak trzeba byo zwiksza dawki leku jak, rwnie zaczy si pojawia bakterie oporne na penicylin. Std poszukiwano nowych, skuteczniejszych antybiotykw. Ostatnie lata przyniosy szczeglny rozwj antybiotykoterapii, dziki czemu dysponujemy szerok gam antybiotykw o rnej mocy i rnym zakresie dziaania przeciwbakteryjnego.

Klasycznym badaniem, okrelajcym na jakie antybiotyki bakteria chorobotwrcza jest wraliwa, jest posiew materiau biologicznego np. moczu, wydzieliny z garda, krwi oraz antybiogram. Na wynik tego badania czeka si zwykle kilka dni. Dlatego te przy ostrych zakaeniach wymagajcych antybiotykoterapii, lekarz najczciej stosuje antybiotyk opierajc si na swojej wiedzy i dowiadczeniu. Posiewy wykonuje si najczciej wtedy, gdy infekcja jest trudna do wyleczenia i przeciga si w czasie.
Nie naley jednak pieszy si nadmiernie z podawaniem antybiotyku u kadego chorego. S takie choroby, jak np. wirusowe przezibienie czy lekka biegunka gdzie moe wystarczy leczenie objawowe.
Skuteczne dziaanie antybiotyku zaley od odpowiedniego stenia leku w chorych tkankach. Dlatego w celu uzyskania jak najlepszych efektw leczenia antybiotykiem trzeba przestrzega zasad jego stosowania. Bo czste i niewaciwe stosowanie antybiotykw powoduje, e bakterie staj si na nie oporne i leki przestaj dziaa. Dlatego te cay czas poszukuje si i wprowadza do leczenia nowe i bardziej skuteczne antybiotyki.

Jak zaywa antybiotyk?
1. antybiotyk zaywaj tylko na polecenie lekarza. Rodzaj antybiotyku uzaleniony jest do choroby, poniewa aden antybiotyk nie dziaa na wszystkie rodzaje bakterii.
2. cile przestrzegaj zaordynowanych odstpw czasowych w dawkowaniu leku. Jest to zwizane z czasem dziaania pojedynczej dawki antybiotyku. Zbyt dugie przerwy midzy kolejnymi dawkami leku mog prowadzi do rozwoju opornoci bakterii na ten antybiotyk i osabia jego si dziaania.
3. Jeli zapomnisz zay na czas kolejn dawk antybiotyku, to przyjmij j jak tylko sobie o tym przypomnisz, a nastpne porcje leku zaywaj zgodnie ze wczeniejszym schematem dawkowania. Nie wolno natomiast podwaja nastpnej dawki.
4. Przyjmij ca, zalecon przez lekarza dawk antybiotyku. Do antybiotykw w syropie producenci doczaj miark, ktra suy do dokadnego odmierzenia dawki. Objawy infekcji leczonej antybiotykiem zaczynaj ustpowa ju po 3-4 dniach stosowania leku, jednake pomimo tej poprawy nie wolno przerwa leczenia. Zbyt wczesne przerwanie antybiotykoterapii rwnie powoduje rozwj opornoci bakterii na dany antybiotyk.
5. Wikszo antybiotykw zaywaj godzin przed jedzeniem lub dwie godziny po posiku, poniewa tre pokarmowa moe osabia ich wchanianie w jelitach. Tym niemniej mamy ju antybiotyki, ktre mona przyjmowa na pocztku posiku.
6. Czsto wraz z antybiotykiem lekarz zaleca Lakcid - preparat paeczek kwasu mlekowego - lub lek przeciwgrzybiczy w celu ochrony naturalnej flory jelitowej. Niektrzy wol pi kwane mleko lub kefir. Warto pamita, eby wspomnianych napojw mlecznych nie spoywa wraz z antybiotykiem, poniewa wap zawarty w mleku moe po prostu utrudnia wchanianie antybiotyku z jelit. Napoje te mona pi dopiero w 2-3 godziny po przyjciu lekarstwa.

Objawy po antybiotykach
Celem dziaania antybiotykw jest zwalczanie zakaenie rozwijajcego si z naszym organizmie. Zdarza si jednak niekiedy, e zayty antybiotyk moe wywoa niekorzystne dziaania niepodane. S to najczciej, niezalenie od rodzaju antybiotyku: nudnoci, wymioty, ble brzucha, biegunka lub wysypka. Wikszo tych dolegliwoci ma agodny przebieg i ustpuje po przerwaniu leczenia. Zazwyczaj lekarz przed zapisaniem antybiotyku zbiera od chorego wywiad na temat wczeniejszej tolerancji tych lekw. Dziki tym informacjom moe bezpiecznie choremu dobra waciwy antybiotyk.
Zdarzajce si objawy po antybiotykach:

Penicylina krystaliczna lub prokainowa stosowane s obecnie jedynie w warunkach szpitalnych ze cile okrelonych wskaza, poniewa mog wywoywa odczyny alergiczne. Najbardziej niebezpieczny jest odczyn natychmiastowy w postaci wstrzsu. Dlatego te przed podaniem tych antybiotykw wykonywana jest rdskrna prba uczuleniowa.

Penicyliny psyntetyczne,/b> np. ampicylina, amoksycylina, kloksacylina stosowane s szeroko w praktyce ambulatoryjnej. S bezpieczne i na og dobrze tolerowane. Mog wywoa wysypki skrne o charakterze pokrzywki lub zmian wielkogrudkowych.

Cefalosporyny np. duracef, biodroxil, zinnat, zinacef, ceclor, cedax, bioracef, biofuroxym s rwnie bezpieczne dla zdrowia czowieka. Mog dawa objawy tzw. alergii krzyowej z penicylinami tzn. u czowieka z uczuleniem na penicyliny reakcja alergiczna moe pojawi si rwnie po przyjciu cefalosporyny.

Antybiotyki makrolidowe np. erytromycyna, davercin, rulid, rovamycyna, klacid, fromilid, sumamed nale do najmniej toksycznych i najbezpieczniejszych wrd lekw antybiotycznych. Objawy nadwraliwoci na makrolid to: wysypka alergiczna, podwyszenie temperatury ciaa, taczka. Wszystkie te objawy ustpuj w cigu kilku dni od odstawienia leku. U pacjentw z uczuleniem na penicyliny, stosuje si z wyboru wanie antybiotyki makrolidowe. W grupie makrolidw zdarza si czasem oporno krzyowa tzn. bakterie nabywajce oporno na jeden z tych antybiotykw, s jednoczenie oporne na inne makrolidy.

Klindamycyna (Dalacin C) jest pochodn antybiotykw makrolidowych. Zalecana jest do leczenia cikich zakae, kiedy nie mona zastosowa innych bezpieczniejszych antybiotykw. Moe wywoa zapalenie jelit, pokrzywki, taczk, zaburzenia leukocytw i pytek krwi.
Tetracykliny np. doksycyklina,/b> s antybiotykami o bardzo szerokim zakresie dziaania przeciwbakteryjnego. Niestety atwo powstaj szczepy bakteryjne oporne na ten leki. Dlatego te wskazania do ich stosowania s ograniczone do wyranie okrelonych zakae. Tetracykliny mog rwnie wywoywa objawy uboczne ze strony nerek, wtroby i ukadu kostnego. Tetracykliny cz si w trwae kompleksy z jonami wapnia i odkadaj w kociach oraz zbach, co u dzieci prowadzi to do uszkodzenia i przebarwienia zbw. Dlatego te dzieciom do lat 14 nie powinno podawa si tych antybiotykw. Tetracyklin nie wolno rwnie stosowa w okresie ciy i karmienia, poniewa stwarzaj due zagroenia dla podu, noworodka i maego niemowlcia. Wiadomo rwnie, e nie wolno podawa tetracyklin przeterminowanych, poniewa mog one wtedy spowodowa powane uszkodzenie nerek.

Antybiotyki aminoglikozydowe (gentamycyna, biodacyna, neomycyna) s skutecznymi lekami o szerokim zakresie dziaania, ktre zarezerwowano do terapii cikich zakae. Warto wspomnie, e gentamycyna jest jednak antybiotykiem stosunkowo toksycznym. Dziaania uboczne dotycz wystpowania zaburze rwnowagi (zawroty gowy, szum w uszach) i suchu oraz uszkodzenia nerek. Jak wykazuj badania, biodacyna jest mniej toksyczna dla nerek ni gentamycyna. Neomycyna stosowana jest najczciej na skr i do oczu, i aby nie upoledzaa suchu, uywa si jej krtko.

lek. med. Ewa Pakua - "Dbam o zdrowie" - listopad 2003