Portal Medycyna Grabieniec, ��d�, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jeste� 11064494
odwiedzaj�cym

czwartek 26 listopada 2015

PROFILAKTYKA ZDROWIA > doroli > Co mwi podstawowe badania

Badanie EKG - co to jest?

EKG jest to skrtowa nazwa elektrokardiogramu czyli zapisu czynnoci bioelektrycznej serca.
Potocznie czsto nazywamy tak samo wykonanie tego badania lub nawet aparat, ktry je wykonuje czyli elektrokardiograf.

CZYNNO BIOELEKTRYCZNA SERCA

Skurcz kadego minia, take tego, z ktrego zbudowane jest nasze serce, wie si z pobudzeniem elektrycznym. W miniu sercowym pobudzenie to jest generowane, a nastpnie przewodzone do kolejnych odcinkw przez wyspecjalizowane fragmenty tkanek, tzw. ukad bodcoprzewodzcy serca. Skada si on z nastpujcych elementw:
- wza zatokowo-przedsionkowego (tu rozpoczyna si pobudzenie elektryczne)
- wza przedsionkowo komorowego
- pczka przedsionkowo komorowego (tzw. pczek Hisa)
- prawej i lewej odnogi pczka Hisa (ktre docieraj do odpowiednich komr serca)
- tzw. wkien Purkiniego w miniu komr
Ukad bodcoprzewodzcy serca ma zdolno do samoistnego, automatycznego tworzenia impulsw elektrycznych, z ktrych kady prowadzi do skurczu serca. Dzieje si to z okrelon czstotliwoci, ktra warunkuje czsto pracy naszej „pompy”.
Te wyadowania elektryczne mog by wykryte za pomoc elektrod przyoonych do powierzchni ciaa i zapisane w formie EKG.
Aparat EKG rejestruje czynno bioelektryczn wszystkich naszych mini, dlatego tak wane jest aby pacjent podczas badania by rozluniony, odprony i nie wykonywa ruchw.

ZAPIS EKG


Przy standardowym badaniu EKG umieszcza si po jednej elektrodzie na kadej z koczyn pacjenta, oraz sze elektrod na cianie klatki piersiowej. Kada elektroda ma swj kolor i oznaczenie, umoliwiajce przyoenie jej w okrelonym miejscu i kolejnoci.
Wane jest dobre przyleganie elektrod, co uzyskujemy za pomoc elu lub wody, a czasem konieczne jest zgolenie owosienia.
Kombinacja zapisu zmian aktywnoci elektrycznej odbieranej przez poszczeglne elektrody daje tzw. obraz z rnych odprowadze. Kade z tych odprowadze ma swoje charakterystyczne cechy.
Zapis EKG skada si z okrelonych linii, oraz zaamkw (nazywanych kolejno literami P,Q,R,S i T) bdcych wychyleniami od linii.
Podstawowy ksztat prawidowego zapisu pojedynczego skurczu serca wyglda tak, jak na poniszym schemacie:

Prawidowy zapis krzywej ekg (czciowo wg. Silbernagl i Despopoulos)

Zaamek P odpowiada skurczowi przedsiona, kolejno nastpujcy po nim zesp QRS odpowiada skurczowi komr serca, natomiast ostatni z nich - zaamek T obrazuje powrt minia sercowego do stanu sprzed skurczu.

INTERPRETACJA ZAPISU EKG

Interpretacja zapisu ekg jest to ocena czy dany zapis jest prawidowy czy nieprawidowy.
Badanie EKG ma podstawowe znaczenie dla rozpoznawania np. zaburze rytmu serca czy zaburze przewodzenia impulsw. Jest pomocne w diagnostyce przyczyny blu w klatce piersiowej czy uczucia dusznoci. Czsto ma wpyw na decyzj o postpowaniu terapeutycznym.
Wynik ten powinien by jednak interpretowany w wietle caociowego badania pacjenta, czyli informacji uzyskanych w ramach wywiadu (tj. opisu dolegliwoci przez pacjenta), badania pacjenta przez lekarza jak i ewentualnie bada dodatkowych. Lekarz widzc sam zapis EKG nie zawsze moe postawi jednoznaczne rozpoznanie. To, co u jednego pacjenta moe by jego „norm”, u drugiego moe by ju nieprawidowoci. Dlatego te czsto przydatny, a czasem wrcz konieczny, jest wynik poprzedniego badania EKG do porwnania

lek. med. Agnieszka Grabarczyk, oprac. na podstawie „Ekg atwiej” Johna R. Hamptona.