Portal Medycyna Grabieniec, Łódź, Grabieniec 13
Twoja wyszukiwarka

Jesteś 9298257
odwiedzającym

wtorek 23 września 2014

PROFILAKTYKA ZDROWIA > dzieci > Opis szczepionek

INFANRIX - IPV + Hib

INFANRIX-IPV+Hib jest to szczepionka zawierająca toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, trzy oczyszczone antygeny krztuśca. Szczepionka zawiera również trzy typy inaktywowanego wirusa polio oraz oczyszczone składniki Haemophilus influenzae typu b (Hib).
     
      INFANRIX-IPV+Hib spełnia wymagania WHO dotyczące produkcji substancji biologicznych oraz szczepionek przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, szczepionek skojarzonych, a także inaktywowanych szczepionek polio oraz sprzężonych szczepionek Hib.
     
     Wskazania do stosowania
     Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib jest wskazana do aktywnego uodporniania dzieci od 2 miesiąca życia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom Haemophilus influenzae typu b.
     Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib jest również zalecana jako szczepionka uzupełniająca u dzieci uprzednio uodpornianych DTP, polio i antygenami Hib.
     Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib nie zabezpiecza przed infekcją innymi serotypami Haemophilus influenzae, ani przed zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych wywołanym przez inne drobnoustroje.
     
     Dawkowanie i sposób podawania
     Dawkowanie
     Schemat szczepienia pierwotnego składa się z trzech dawek podanych w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia i może zostać rozpoczęty w wieku 2 miesięcy. Należy przestrzegać zachowywania odstępów co najmniej jednomiesięcznych pomiędzy poszczególnymi dawkami.
     W drugim roku życia zaleca się podanie dawki uzupełniającej.
     Sposób podawania
     Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib powinna być podawana głęboko domięśniowo, w przednio-boczną część uda.
     
     W żadnym przypadku szczepionki INFANRIX-IPV+Hib nie należy podawać dożylnie.
     
     Przeciwwskazania
     Tak jak w przypadku innych szczepionek, szczepionka INFANRIX-IPV+Hib nie powinna być podawana osobom w okresie ostrych i ciężkich chorób gorączkowych. Obecność łagodnej infekcji nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki.
     Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib jest przeciwwskazana u osób z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników szczepionki, a także u osób, u których wystąpiły objawy uczuleniowe po wcześniejszym podaniu szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio lub Hib.
     Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib jest przeciwwskazana u dzieci ze stwierdzoną encefalopatią o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca.
     
     Zasady dobrej praktyki klinicznej wymagają, aby szczepienie poprzedzone było przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim.
     Jeśli którykolwiek z niżej wymienionych objawów pojawił się w zależności czasowej od podania szczepionki zawierającej komponentę krztuścową, należy dokładnie rozważyć decyzję o podaniu następnej dawki szczepionki zawierającej składnik krztuścowy.
     W pewnych okolicznościach, takich jak wysokie narażenie na zachorowanie na krztusiec, potencjalne korzyści mogą przeważyć ryzyko, zwłaszcza jeśli komplikacje nie wiążą się z trwałymi następstwami.
     
     Następujące objawy uważane uprzednio za przeciwwskazania do podania DTPw, uznawane są obecnie za powód do zachowania szczególnych środków ostrożności :
     - Gorączka wyższa niż 40°C (mierzona w odbytnicy) w ciągu 48 godzin po podaniu szczepionki, nie wywołana przez jakikolwiek, możliwy do zidentyfikowania czynnik;
     - Zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hypotonii – hyporeaktywności) w ciągu 48 godzin po szczepieniu;
     - Przewlekły, nieustanny płacz trwający powyżej 3 godzin, pojawiający się w ciągu 48 godzin po szczepieniu;
     - Drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu;
     
     Podane w wywiadzie drgawki gorączkowe, oraz zgłaszane w wywiadzie rodzinnym drgawki lub zespół nagłej śmierci niemowląt (Sudden Infant Death Syndrome - SIDS), a także inne działania niepożądane po szczepieniu DTP, IPV i/lub Hib w wywiadzie rodzinnym, nie stanowią przeciwwskazania.
     Zakażenie wirusem HIV nie stanowi przeciwwskazania.
     U pacjentów z zaburzeniami odporności lub otrzymujących leki immunosupresyjne może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.
     Tak jak w przypadku innych szczepionek iniekcyjnych, należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu reakcji anafilaktycznych. Osoba szczepiona powinna pozostawać pod ścisłą opieką medyczną przez 30 minut po szczepieniu.
     Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib zawiera śladowe ilości neomycyny i polimyksyny. Należy zachować szczególną ostrożność przy szczepieniu pacjentów, u których stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek z tych antybiotyków.
     Tak jak w przypadku innych szczepionek zawierających antygeny błonicy, tężca oraz krztuśca należy szczepionkę podać głęboko domięśniowo, w okolicę przednio-boczną uda. Zaleca się, aby każda kolejna dawka była podawana w inne miejsce.
     Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib powinna być ostrożnie stosowana u osób z trombocytopenią lub zaburzeniami krzepnięcia. Po podaniu domięśniowym szczepionki może u nich wystąpić krwawienie.
     U pacjentów otrzymujących szczepionki przeciwko Hib opisywano wydalanie w moczu polisacharydowego antygenu otoczkowego. Z tego powodu wykrywanie antygenu u chorych podejrzanych o zakażenie Haemophilus influenzae typu b w okresie 1 – 2 tygodni po zaszczepieniu może nie mieć wartości diagnostycznej
     
     Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji
     Różne szczepionki pediatryczne powinny być podawane w różne miejsca ciała.
     U pacjentów z zaburzeniami odporności lub otrzymujących leki immunosupresyjne może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.
     
     Działania niepożądane
     W kontrolowanych badaniach klinicznych najczęściej obserwowane reakcje dotyczyły miejsca podania szczepionki. Stwierdzono bolesność, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu podania. Wszystkie objawy ustępowały samoistnie.
     Objawy ogólne to:
     - gorączka,
     - niepohamowany płacz,
     - wymioty, biegunka,
     - utrata apetytu oraz
     - pobudzenie.
     Gorączka powyżej 39,5°C, uważana za związaną lub prawdopodobnie związaną z podaniem szczepionki była opisywana rzadko.
     Inne objawy odnotowane w czasie trwania badań klinicznych obejmowały: rozdrażnienie, osłabienie, senność i zmęczenie.
     
     Szczepionka INFANRIX-IPV+Hib nie powinna być mieszana w tej samej strzykawce z innymi szczepionkami.
     
     Okres trwałości
     Termin ważności znajduje się na etykiecie i opakowaniu zewnętrznym.
     Przy przechowywaniu w lodówce w temp. od +2oC do +8oC okres trwałości szczepionki wynosi 36 miesięcy.
     Przed zastosowaniem należy sprawdzić termin ważności podany na opakowaniu, nie stosować po terminie ważności.
     
     Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
     Szczepionkę INFANRIX-IPV+Hib należy przechowywać w lodówce w temp. od +2oC do +8oC.
     Zawiesiny DTPa-IPV nie wolno zamrażać. Jeżeli zawiesina ulegnie zamrożeniu, nie należy jej podawać.
     Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
     
     Rodzaj i zawartość pojemnika
     Liofilizowana szczepionka Hib ma postać białego proszku w szklanej fiolce.
     DTPa-IPV jest mętną, białą zawiesiną w ampułko-strzykawce lub fiolce. W trakcie przechowywania powstaje biały osad i przezroczysty płyn powyżej.
     Fiolki i ampułko-strzykawki są produkowane z obojętnego szkła typu I, odpowiadającego wymogom Europejskiej Farmakopei.
     
     PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
     GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
     rue de l’Institut 89
     1330 Rixensart
     Belgia
     NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
     8916
     DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA I JEGO PRZEDŁUŻENIA
     21.08.2001r.
     DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
     Lipiec 2003
     INFANRIX jest znakiem towarowym GlaxoSmithKline

     Szczepionka Infanrix-IPV+HIB jest dostępna w naszej placówce w cenie 114,90 zł